inloggen

familieberichten op internet

Voorwaarden

1. Definities

In deze voorwaarden hebben de genoemde begrippen de volgende betekenis: Advertentie: iedere commerciële of promotionele uiting die voor plaatsing in de Uitgave wordt aangeboden. Advertentiecontract: een contract waarbij de Opdrachtgever middels één of meerdere Advertentieopdracht(en) de verplichting aangaat een minimum bedrag te besteden en daartegenover recht heeft op de overeengekomen Advertentieruimte tegen het overeengekomen tarief in de overeengekomen Uitgave(n).
Advertentiemateriaal: het voor de vervaardiging en plaatsing van de Advertentie benodigde materiaal.
Advertentieopdracht: een opdracht tot plaatsing van (een) Advertentie(s) in een of meerdere Uitgave(n), al dan niet vallend binnen een Advertentiecontract.
Advertentieovereenkomst: een Advertentieopdracht of een Advertentiecontract.
Advertentieruimte: de overeengekomen mediawaarde, uitgedrukt in voor de Uitgave gangbare eenheden, die voor Advertenties van de Opdrachtgever beschikbaar is.
Contracttermijn: de overeengekomen duur van een Advertentiecontract.
Tussenpersoon: de natuurlijke of rechtspersoon die beroepshalve of bedrijfsmatig voor haar opdrachtgevers, hetzij op naam van de Opdrachtgever, hetzij op eigen naam, een Advertentieovereenkomst aangaat met de Uitgever.
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een Advertentieovereenkomst aangaat met de Uitgever.
Regelen: de Regelen voor het Advertentiewezen zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA.
Sluitingstijd: het tijdstip en de datum zoals door de Uitgever bepaald, waarop het Advertentiemateriaal uiterlijk bij de Uitgever moet zijn aangeleverd.
Uitgave: de papieren of digitale publicatie waarin de Advertentie wordt geplaatst.
Uitgever: Mediahuis Nederland b.v. en haar eventuele dochterondernemingen.
Voorwaarden: de onderhavige algemene advertentievoorwaarden.

2. Algemeen; toepasselijkheid

2.1 De Voorwaarden zijn van toepassing op alle Advertentieovereenkomsten tussen de Uitgever en de Opdrachtgever met betrekking tot Uitgaven van de Uitgever. Aanvullend zijn van toepassing de Regelen, alsmede de Nederlandse Reclame Code, waarmee de Opdrachtgever zich uitdrukkelijk bekend verklaart.

2.2 Bij eventueel verschil tussen de Voorwaarden en de Regelen en/of de Code prevaleren de Voorwaarden.

2.3 De door de Opdrachtgever eventueel gehanteerde eigen voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Op alle Advertentieovereenkomsten is tevens de inhoud van de tariefkaarten van de Uitgever van toepassing.

3. Contracttermijn

3.1 De Contracttermijn wordt geacht te zijn ingegaan op (a) de eerste dag van de kalendermaand, waarin de eerste op het contract af te nemen Advertentie is geplaatst, indien de plaatsing vóór de vijftiende van die maand heeft plaatsgevonden, dan wel (b) de vijftiende van de maand, indien de plaatsing op of na de vijftiende dag van de kalendermaand heeft plaatsgevonden dan wel (c) op de eerste dag van de kalendermaand volgende op de termijn van drie maanden, indien die eerste Advertentie niet binnen drie maanden na het aangaan van het Advertentiecontract is geplaatst.

3.2 Bij gebreke van een uitdrukkelijk beding omtrent de Contracttermijn wordt een Contracttermijn van twaalf achtereenvolgende maanden geacht te zijn overeengekomen.

3.3 Een Advertentiecontract eindigt automatisch nadat de Advertentieruimte volledig is benut dan wel de Contracttermijn is verstreken.

4. Uitbreiding

Indien een Advertentiecontract binnen de overeengekomen contracttermijn wordt uitgebreid, wordt het dienovereenkomstige lagere tarief op de alsdan nog te plaatsen Advertenties toegepast (a) vanaf de zestiende dag van de kalendermaand waarin de uitbreidingsovereenkomst tot stand kwam, indien deze in de periode van de eerste tot en met de vijftiende dag van die kalendermaand is aangegaan dan wel (b) op de eerste dag van de volgende kalendermaand in de overige gevallen.

5. Bijberekening

5.1 Na afloop van de Contracttermijn, of in geval van faillissement van de Opdrachtgever, vervalt het recht tot plaatsing, met behoud van de verplichting van de Opdrachtgever om de resterende gecontracteerde Advertentieruimte onmiddellijk te betalen.

5.2 Wanneer de gecontracteerde Advertentieruimte bij het einde van de Contracttermijn niet of niet ten volle is verbruikt, behoudt de Uitgever zich het recht voor het verschil bij te berekenen tussen de voor de daadwerkelijk afgenomen Advertentieruimte geldende tariefprijs en de oorspronkelijk overeengekomen tariefprijs. Dit geldt tevens voor niet-gecontracteerde plaatsingen die zijn geschied tegen het paralleltarief (zie artikel 6.2).

6. Combinatie-/paralleltarief

6.1 Het combinatietarief geldt alleen voor ongewijzigde plaatsing in gecontracteerde titels of edities op dezelfde dag.

6.2 Het zogenoemde paralleltarief heeft betrekking op plaatsingen

 in andere edities en/of titels van de Uitgever dan waarvoor gecontracteerd is.

6.3 De Uitgever stelt Opdrachtgevers die krachtens een Advertentiecontract in de door de Uitgever gehanteerde combinatie(s) adverteren, in de gelegenheid tegen paralleltarief extra plaatsingen te doen in een kleiner aantal van de tot een bepaalde combinatie behorende titels of edities dan waarvoor het contract afgesloten is. Deze extra plaatsingen komen niet in mindering op het bestaande Advertentiecontract.

6.4 Het paralleltarief zal worden berekend tegen het op de dag van plaatsing geldende paralleltarief: de zogenoemde dagprijs.

6.5 Berekening van het paralleltarief met terugwerkende kracht vindt niet plaats indien na plaatsing pas een Advertentiecontract wordt afgesloten.

7. Tariefverhoging

Indien tijdens de Contracttermijn een tariefverhoging wordt doorgevoerd, is de Opdrachtgever conform artikel 6.1 van de Regelen gerechtigd dit Advertentiecontract tussentijds te beëindigen.

8. Betaling

8.1 Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen exclusief BTW.

8.2 Een aantal door de Uitgever te bepalen categorieën Advertenties wordt uitsluitend na ontvangst van betaling geplaatst. Alle kosten die aan vooruitbetaling verbonden zijn, bijvoorbeeld kosten van telefonische overboeking en koeriersdiensten, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

8.3 Indien er geen sprake is van vooruitbetaling moet de nota uiterlijk binnen eenentwintig dagen na dagtekening van de factuur zijn betaald.

9. Niet of niet tijdige betaling

9.1 Bij niet of niet tijdige betaling is de Uitgever gerechtigd € 12,50 administratiekosten per niet betaalde factuur (of een deel daarvan) in rekening te brengen.

9.2 Bovendien zal door de Uitgever naast het verschuldigde bedrag, vanaf de vervaldatum de wettelijke rente in rekening worden gebracht, alsmede de (buiten-)gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. Deze kosten bedragen tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom vermeerderd met de administratiekosten en de rente, met een minimum van € 150,-. De hoogte van het rentepercentage wordt voor erkenninghouders (zoals gedefinieerd in de Regelen) vastgesteld door de Raad van Orde en Toezicht voor het Advertentiewezen, conform artikel 17.3 van de Regelen.

9.3 Indien het oorspronkelijk verschuldigde bedrag wordt ontvangen na het tijdstip waarop de incassokosten door de Uitgever in rekening zijn gebracht, wordt het ontvangen bedrag eerst in mindering gebracht op de verschuldigde kosten, vervolgens op de verschuldigde rente en tot slot op het oorspronkelijke factuurbedrag.

10. Berekening van advertentieprijzen

Advertentieprijzen worden berekend wat de meting betreft naar de hoogte van het drukvlak vermeerderd met 3 mm per kolombreedte voor het wit (2 mm voor Ingezonden Mededelingen), tenzij meer wit verlangd wordt. De minimumhoogte voor een te plaatsen Advertentie is 20 mm voor kader- en 10 mm voor rubrieksadvertenties.

11. Advertentiecontract niet voor derden

De Opdrachtgever niet zijnde een Tussenpersoon kan in mindering van het Advertentiecontract uitsluitend adverteren ten behoeve van de eigen (natuurlijke of rechts-) persoon.

12. Transparantie

12.1 De Uitgever kan aan een Tussenpersoon vaste en/of variabele kortingen verlenen, daaronder begrepen bonuskortingen waarvan de hoogte afhankelijk is van de betaalde netto/netto jaaromzet die is gerealiseerd met de Advertentiecontracten die met of door bemiddeling van de betreffende Tussenpersoon zijn gesloten.

12.2 De Tussenpersoon die als lasthebber of bemiddelaar voor een adverteerder optreedt, is gehouden om de Opdrachtgever te informeren over een eventueel eigen belang dat de Tussenpersoon heeft, financieel of anderszins, bij de totstandkoming van een Advertentiecontract met de Uitgever. De Tussenpersoon moet daarbij afdoende invulling geven aan haar verplichting om transparant te zijn jegens de adverteerder(s) waarvoor zij optreedt.

13. Schriftelijke afspraken

Mondelinge afspraken terzake van Advertentie overeenkomsten binden de Uitgever slechts voor zover zij zijnerzijds schriftelijk zijn bevestigd.

14. Voorbehoud

De Uitgever behoudt zich het recht voor:

a. ook bij een lopend Advertentiecontract zonder opgave van redenen Advertentieopdrachten te weigeren dan wel op te schorten;

b. nummerbrieven, die op Advertenties worden ontvangen, te openen voor zover dit ten behoeve van het doorsturen van de brieven aan de Opdrachtgever noodzakelijk is. Nummerbrieven waarin naar het oordeel van de Uitgever niet bonafide op de inhoud van de betrokken Advertentie wordt gereageerd, worden vernietigd. Brochures, drukwerken, monsters, pakketten enz., die onder nummer worden ingezonden, worden niet doorgestuurd;

c. de in de desbetreffende titels geplaatste Advertenties op te nemen in digitale (her)publicaties van de Uitgever;

d. tekst en vorm van alle Advertenties die voor plaatsing worden aangeboden naar redelijkheid en billijkheid te wijzigen.

15. Bescherming persoonsgegevens

De Uitgever legt gegevens van Opdrachtgevers vast voor de uitvoering van de Advertentieovereenkomst. Hierop is het privacy statement van Telegraaf Media Groep n.v. van toepassing, te vinden op www.tmg.nl/privacy.

16. Bewijsnummer

Opdrachtgevers hebben per geplaatste Advertentie, uitgezonderd rubrieksadvertenties, recht op één gratis bewijsnummer, mits hier schriftelijk om is gevraagd en met inachtneming van de volgende richtlijnen: (a) Indien er wordt geplaatst in één titel, één gratis bewijsnummer. (b) Indien in meerdere edities wordt geplaatst, maar niet in de gehele oplage, wordt één gratis bewijsnummer van de editie met de hoogste oplage toegestuurd. (c) Wanneer binnen de gehele oplage van een titel of per editie de geplaatste Advertentie wijzigt, wordt één gratis bewijsnummer van de betreffende deeloplage respectievelijk editie verstuurd. Het bewijsnummer wordt binnen zeven dagen beschikbaar gesteld. Alle bewijsnummers die worden gevraagd, naast het gratis exemplaar waar de Opdrachtgever recht op heeft, worden in rekening gebracht tegen een door de Uitgever berekend ta ief (€ 3,40). Het niet (tijdig) ontvangen van bewijsnummer(s) ontslaat de Opdrachtgever niet van tijdige betaling.

17. Plaatsing

Met een verzoek om plaatsing van een Advertentie op een bepaalde pagina of op een bepaalde plaats van een pagina wordt zoveel mogelijk rekening gehouden, maar inwilliging van het verzoek kan niet worden gegarandeerd.

18. Aanlevering Advertentiemateriaal

18.1 Het Advertentiemateriaal dient bij de Uitgever te worden aangeleverd overeenkomstig de daartoe door de Uitgever gestelde eisen.aan de door de Uitgever op de tariefkaarten vastgestelde specificaties te voldoen.

18.2 Het Advertentiemateriaal dient te voldoen aan de standaardisatieeisen zoals opgesteld door het Cebuco (Standaardisatie advertentiemateriaal).

18.3 De Opdrachtgever staat er voor in dat: a. de Advertentie geen uitingen bevat die in strijd zijn met de wet, overige regelgeving (waaronder de Nederlandse Reclame Code), de openbare orde of de goede zeden en de inhoud geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms-)rechten van derden; b. de digitaal aangeleverde Advertentie geen computervirussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, 'cancelbots' of andere programma's bevat die bedoeld zijn om een computersysteem, computerprogramma's of websites te beschadigen, of op een nadelige manier te beïnvloeden, te verstoren in de normale werking of controle daarover te geven; de op deze wijze aangeleverde Advertentie bevat geen directe of indirecte links naar andere websites en/of e-mailadressen, behalve die van de Opdrachtgever zelf; c. geen apparatuur of programmatuur gebruikt wordt bij contacten met de websites, die de normale werking van deze sites kan verstoren, noch gegevens naar de sites verzendt die door hun

omvang of eigenschappen de infrastructuur van deze sites onevenredig zwaar belasten.

18.4 Indien geen goed reproduceerbaar, compleet materiaal, geschikt voor de reproductiemethode van Uitgever wordt geleverd, zullen extra technische kosten in rekening worden gebracht, welke worden berekend over het totale bedrag van de plaatsing waarop die kosten betrekking hebben met een maximum van 15%.

18.5 De standaard voor het aanleveren van kant-en-klaar Advertentiemateriaal is (c)PDF. De Uitgever zal technische verwerkingskosten à € 36,- in rekening brengen voor verwerking van Advertentiemateriaal dat niet in (c)PDF formaat aangeleverd is. Indien na de bij de Opdrachtgever bekend zijnde Sluitingstijd nog te verwerken zetwerk wordt aangeleverd bij de Uitgever, dan wordt hiervoor per opdracht € 75,- extra in rekening gebracht.

18.6 Indien niet binnen drie maanden na plaatsing van de Advertentie het Advertentiemateriaal schriftelijk retour wordt gevraagd door de Opdrachtgever, heeft de Uitgever het recht om dit materiaal te vernietigen. Voor digitaal materiaal dat aangeleverd is volgens het (c)PDF formaat geldt een termijn van één maand.

18.7 Het (intellectuele) eigendom van Advertentiemateriaal dat door de Uitgever is vervaardigd en/of door de Uitgever beschikbaar is gesteld, berust bij van de Uitgever.

19. Correcties/vervalorders

Zowel correcties als vervalorders worden geaccepteerd en uitgevoerd voor zover dit technisch mogelijk is.

20. Annuleren

20.1 Met uitdrukkelijke uitsluiting van het bepaalde in artikel 7 van de Regelen is de Opdrachtgever bij annulering van een Advertentieopdracht het volgende verschuldigd:

(I) Voor zogenoemde 'schaarste posities' (de voorpagina van het eerste katern, alsmede pagina 3 en 5 hiervan, en de voor- en achterpagina van het tweede katern) of voor een fullcolour Advertentie: a) annulering uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan de datum van plaatsing: kosteloos; b) annulering korter dan 14 dagen maar vóór Sluitingstijd: 10% van het met de betreffende Advertentieopdracht gemoeide bedrag; c) annulering na de Sluitingstijd: 50% van het met de betreffende Advertentieopdracht gemoeide bedrag.

(II) Voor overige Advertenties: a) binnen de geldende reserveringstermijn: kosteloos; b) na het verstrijken van de geldende reserveringstermijn maar vóór de Sluitingstijd: 10% van het met de betreffende Advertentieopdracht gemoeide bedrag; c) annulering na de Sluitingstijd: 50% van het met de betreffende Advertentieopdracht gemoeide bedrag.

20.2 Bij overmachtsituaties aan de zijde van de Opdrachtgever is één en ander ter beoordeling van de Uitgever.

20.3 Annulering van Advertentieopdrachten dient te allen tijde schriftelijk plaats te vinden.

21. Klachten

21.1 Eventuele klachten over de uitvoering van een Advertentieopdracht worden alleen dan in behandeling genomen, indien zij binnen drie weken na plaatsing van de betreffende opdracht onder nauwkeurige opgave van aard en grond der klachten worden ingediend.

21.2 Klachten over een factuur dienen binnen drie weken na factuurdatum schriftelijk te zijn ingediend.

21.3 Klachten over de uitvoering van telefonisch opgegeven Advertentieopdrachten of over fouten ontstaan door onduidelijk handschrift van de Opdrachtgever, worden niet geaccepteerd.

21.4 Eventuele klachten over onjuistheden in digitaal Advertentiemateriaal aangeleverd als (c)PDF worden niet geaccepteerd en vallen onder de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever.

22. Aansprakelijkheid

22.1 De Uitgever is uitsluitend in geval van grove schuld en/of opzet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het niet of niet tijdig plaatsen van Advertenties, of ontstaan door onjuistheden in de Advertentie.

22.2 Met uitdrukkelijke uitsluiting van het bepaalde in artikel 23 lid 1 van de Regelen is de aansprakelijkheid van de Uitgever beperkt tot het met de betreffende Advertentieopdracht gemoeide bedrag.

22.3 Advertenties dienen na verschijning te worden gecontroleerd op eventuele fouten. Bij herhaalde plaatsing is de Uitgever uitsluitend aansprakelijk voor fouten die na de eerste doch tijdig vóór de tweede plaatsing zijn doorgegeven.

22.4 De Opdrachtgever vrijwaart de Uitgever voor alle aanspraken van derden voor schade tengevolge van de door de Opdrachtgeveropgegeven Advertenties.